Algemene informatie over arbeidsmediation

Wat is arbeidsmediation?

Arbeidsmediation is een vorm van geschillenbeslechting bij een arbeidsconflict. Arbeidsmediation is dus een manier om conflicten op de werkvloer of in de werksfeer op te lossen of hanteerbaar te maken. Arbeidsconflicten kunnen de arbeidsinhoud betreffen maar ook de arbeidsverhoudingen, de arbeidsvoorwaarden of de arbeidsomstandigheden.

Wie is betrokken bij de arbeidsmediation?

In principe worden alleen de mensen die direct betrokken zijn bij het arbeidsconflict bij de arbeidsmediation betrokken. Zij hebben een arbeidsrelatie maar liggen zodanig met elkaar in de clinch dat zij het niet meer zelf kunnen oplossen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een conflict tussen een werkgever en een werknemer maar ook tussen een werknemer en zijn/haar leidinggevende of tussen twee collegae of twee afdelingen binnen een organisatie of een bedrijf. Indien nodig kunnen naast de direct betrokkenen ook de HR-adviseur en de advocaten van de partijen op een gewenst moment aan de mediationtafel aanschuiven.

Wie betaalt de arbeidsmediation?

Het is bij arbeidsmediation gebruikelijk dat de kosten van de mediation voor rekening van de werkgever komen. Uiteraard kunnen partijen ook een andere verdeelsleutel van de kosten afspreken. Dat de werkgever meestal betaalt, wil niet zeggen dat die ook bepaalt. De mediator is namelijk onpartijdig. Als u hierover twijfelt, meld dit gelijk bij de mediator.

Wat zijn de mogelijke uitkomsten van een arbeidsmediation?

Grofweg zijn er drie uitkomsten van een arbeidsmediation mogelijk:

Voortzetting van de arbeidsrelatie: Geholpen door de mediator komt u samen met de wederpartij(en) nader tot elkaar en wordt de communicatie en het vertrouwen hersteld. Partijen besluiten het verleden achter zich te laten en naar de toekomst te kijken. Daarbij maakt u samen goede en duurzame afspraken (al dan niet schriftelijk) en investeert u verder in de verbetering van de arbeidsverhouding.

Afscheid nemen van elkaar: U en de wederpartij(en) kunnen ook gezamenlijk of afzonderlijk tot de conclusie komen dat het conflict een voortzetting van de arbeidsrelatie onmogelijk maakt. In dat geval probeert u een afscheidsregeling, onder begeleiding van de mediator, te bereiken (exitmediation). Tevens wint u advies in bij een adviseur of een advocaat. De afscheidsregeling wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die partijen tekenen en die hen rechtens bindt.

Beëindiging van de mediation: U en de wederpartij(en) zitten vrijwillig aan de mediationtafel om eruit te komen. Maar als u er geen heil meer in ziet dan kunt u op elk gewenst moment stoppen. Dat geldt ook voor de wederpartij(en). Ook de mediator kan besluiten de mediation te beëindigen, bijvoorbeeld omdat hij geen aanknopingspunten meer ziet. Bij beëindiging van de mediation is het van belang om alle betrokkenen tijdig op de hoogte te stellen. Levert de mediation geen oplossing dan staat het u vrij andere wegen te bewandelen, zoals de gang naar de rechter.