Mediation

Wat is Mediation?

“Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen”, zo wordt mediation gedefinieerd in het belangrijkste Nederlandstalige naslagwerk over mediation, het Handboek Mediation, Brenninkmeijer, A.F.M. e.a..

Met andere woorden: Mediation is een manier om conflicten op te lossen waarbij u probeert samen met de andere partij(en) tot een oplossing te komen onder begeleiding van een mediator.

Wat zijn de voordelen van mediation?

U bespaart

  • Tijd: U kunt gemiddeld in 6 weken tot een oplossing komen. Een juridische procedure is daarentegen tijdrovend en kan jaren duren.
  • Geld: een juridische procedure is dikwijls kostbaar.
  • Moeite en energie: Een juridische procedure is dikwijls belastend voor de betrokken partijen.
  • Bij mediation bepaalt u mede de uitkomst, terwijl het bij een juridische procedure afwachten is of u gelijk krijgt en of met een juridische oplossing alle problemen zijn opgelost.
  • Mediation gaat uit van samenwerking tussen de partijen waarbij recht kan worden gedaan aan de belangen van alle betrokkenen terwijl het juridische proces op strijd en competitie berust waarbij een winnaar een verliezer aftroeft.
  • Bij mediation gaat het niet om fact-finding en behendigheid met rechtsregels en procedures maar om het vinden van gezamenlijk gedragen en duurzame oplossingen. Indien gewenst, blijft de relatie daardoor behouden en blijft u on speaking terms.

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van mediation?

Vrijwilligheid

Partijen nemen vrijwillig deel aan een mediation en worden in geen geval gedwongen aan tafel bij de mediator te zitten. Vrijwilligheid betekent eveneens dat het partijen vrij staat de mediation op elk moment te beëindigen als zij het niet meer zinvol achten. Vrijwilligheid betekent echter niet vrijblijvendheid. Er wordt van partijen commitment verwacht en een actieve opstelling om samen met de wederpartij(en) tot een oplossing te komen.

Zelfbeschikking

Partijen bepalen zelfstandig en op een autonome manier de uitkomst van hun conflict. De mediator heeft daarbij een faciliterende en niet een besluitvormende rol (in tegenstelling tot een rechter of een arbiter). De rol van de mediator is die van een deskundige in het begeleiden van de partijen in hun onderhandelingen.

Vertrouwelijkheid

Partijen en mediator verbinden zich aan de vertrouwelijkheid van mediation. Partijen voelen zich daarmee vrij om over hun belangen te spreken en om over alle mogelijke uitkomsten na te denken. Wat aan de mediationtafel besproken en of opgesteld wordt, is in principe vertrouwelijk. De mediator, uzelf of de andere partij mag deze informatie niet zonder instemming van de anderen aan de rechter of aan derden verstrekken.

Onpartijdigheid en neutraliteit van de mediator

Mediation valt of staat met de onpartijdigheid van de mediator ten opzichte van de betrokken partijen en zijn neutraliteit ten opzichte van hetgeen besproken en afgesproken wordt.

Bekijk hier onze video over mediation

 

Neem vrijblijvend en vertrouwelijk contact met ons op

Ga naar het formulier